climbing wall

climbing wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
climbing wall tırmanma duvarı

climbing wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

aid climbing yardım tırmanışı
artificial climbing yapay tırmanma
climbing bittersweet acı tatlı tırmanma
climbing fern tırmanma eğreltiotu
climbing fish balık tırmanışı
climbing frame tırmanma çerçevesi
climbing hydrangea ortanca tırmanma
climbing iron demir tırmanışı
climbing irons tırmanma demiri
climbing lily zambak tırmanışı
climbing perch levrek tırmanışı
climbing rose gül tırmanışı
climbing-bittersweet tırmanma-bittersweet
free climbing serbest tırmanış
mountain climbing dağ tırmanışı
peg climbing mandal tırmanışı
rock climbing kaya tırmanışı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
antonine wall antonin duvarı
back against the wall duvara karşı
back to the wall duvara dön
bearing wall taşıyıcı duvar
beat one's head against the wall bir başını duvara çarpmak
berlin wall berlin duvarı
blank wall boş duvar
breast wall göğüs duvarı
cavity wall oyuk duvar
cell wall hücre çeperi
chest wall göğsüs kafesi
chinese wall çin seddi
cold wall effect soğuk duvar efekti
crib-wall beşik duvar
curtain wall perde duvar
dry-wall kuru duvar
flood wall taş duvar
fly on the wall duvarda uçmak
fourth wall dördüncü duvar
hadrian's wall hadrian duvarı
handwriting on the wall duvardaki el yazısı
hanging wall duvar asılı
head wall kafa duvarı
hit the wall duvara vur
hole in the wall duvardaki delik