wall to wall carpeting

wall to wall carpeting teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama

wall to wall carpeting terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wall carpeting duvar halısı
carpeting halılar
plush carpeting peluş halı
wool carpeting yün halı
shag carpeting sevişmek halı
low pile carpeting düşük tüylü halı
tile carpeting karo halı
loose carpeting gevşek halı
cut-pile carpeting kazık halı
new carpeting yeni halı
carpeting throughout boyunca halı
floor carpeting yer halısı
pile carpeting kazık halı
interior carpeting iç halı
carpeting tile halı karosu
clean carpeting temiz halı
under the carpeting halının altında
special carpeting özel halı
over carpeting halı üstü
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
antonine wall antonin duvarı
back against the wall duvara karşı
back to the wall duvara dön
bearing wall taşıyıcı duvar
beat one's head against the wall bir başını duvara çarpmak
berlin wall berlin duvarı
blank wall boş duvar
breast wall göğüs duvarı
cavity wall oyuk duvar
cell wall hücre çeperi
chest wall göğsüs kafesi
chinese wall çin seddi
climbing wall tırmanma duvarı
cold wall effect soğuk duvar efekti
crib-wall beşik duvar
curtain wall perde duvar
dry-wall kuru duvar
flood wall taş duvar
fly on the wall duvarda uçmak
fourth wall dördüncü duvar
hadrian's wall hadrian duvarı
handwriting on the wall duvardaki el yazısı
hanging wall duvar asılı
head wall kafa duvarı