blank wall

blank wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
blank wall boş duvar

blank wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
blank boş
blank cartridge boş kartuş
blank check açık çek
blank cheque boş onay
blank endorsement boş onay
blank shell boş kabuk
blank slate boş sayfa
blank tape boş bant
blank verse kafiyesiz şiir
blankety-blank blankety boş
draw a blank başarısız olmak
entry blank giriş boşluğu
look blank boş görünmek
point-blank dolaysız
test blank boş testi
point blank boş nokta
blank solution boş çözüm
blank off boş bırak
blank space boşluk
blank endorsed boş onayladı
blank stare boş bakış
blank page boş sayfa
blank canvas boş tuval
go blank boşuna gitmek
in blank boş
leave blank boş bırakın
blank flange boş flanş
blank screen boş ekran
this page intentionally left blank bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır
blank sample boş örnek
left blank boşluk bırak
blank spot boş nokta
blank look boş bakış
leave this field blank bu alanı boş bırakın
blank line boş çizgi
reagent blank reaktif boş
blank form boş form
blank test boş sınav
blank paper boş kağıt
point blank range nokta aralığı
blank determination boş belirleme
blank media boş ortam