hanging wall

hanging wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hanging wall duvar asılı

hanging wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

wall hanging duvar askısı
hanging on the wall duvarda asılı
a wall-hanging duvara asılı
hanging wall cabinet asılı duvar dolabı
hanging on a wall bir duvarda asılı
artwork hanging on the wall duvarda asılı resimler
picture hanging on the wall duvarda asılı resim
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
cliff-hanging uçurumun asılı
hanging asılı
hanging gardens of babylon babil'in asma bahçeleri
hanging glacier buzul asılı
hanging indentation asılı girinti
hanging indention asılı girintili
hanging lie yalan söylemek
hanging pawn asılı piyon
hanging post asılı posta
hanging scroll asılı kaydırma
hanging step asılı adım
hanging stile stile asılı
hanging valley asılı vadi
leave hanging asılı kal
low-hanging fruit alçak asma meyvesi
hanging out takılmak
hanging around takılmak
low hanging fruit düşük asılı meyve
hanging over takılmak
hanging in there orada takılıyorum
hanging out with friends arkadaşlarla takılmak
hanging down aşağı asılı
hanging indent asılı girinti
hanging out with takılmak
hanging loop asılı halka
low-hanging düşük asılı
hanging in the balance dengede asılı olmak
left hanging sol asılı
hanging bracket askı aparatı
hanging hook asılı kanca
hanging chad chad asılı
hanging from asılı
hanging back geri çekilmek
hanging by a thread bir iplik tarafından asılı
hanging rail asma rayı