breast wall

breast wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
breast wall göğüs duvarı

breast wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

breast, chest wall or lymph nodes göğüs, göğüs duvarı veya lenf bezleri
chest breast wall göğüs göğüs duvarı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
airline chicken breast havayolu tavuk göğsü
breast meme
breast beam göğüs ışını
breast drill göğüs matkabı
breast line göğüs çizgisi
breast pump meme pompası
breast timber göğüs kerestesi
breast wheel göğüs çarkı
breast-beating meme dayak
breast-feed emzirmedi
breast-feeding emzirme
breast-timber meme-kereste
caked breast caked meme
chicken breast tavuk göğsü
chimney breast baca göğsü
clean breast temiz meme
cystic disease of breast memenin kistik hastalığı
fibrocystic disease of breast memenin fibrokistik hastalığı
heel breast topuk göğsü
make a clean breast of temiz bir meme yapmak
make a clean breast of it temiz bir meme yapmak
music has charms to soothe a savage breast müziğin vahşi bir göğsünü yatıştırmak için cazibesi var
pigeon breast güvercin göğsü
pillar-and-breast ayağı-ve-meme
suspensory ligament of breast memenin askıda kalan bağ
breast cancer meme kanseri
breast milk anne sütü
breast tenderness göğüslerde hassasiyet
breast lump göğüs yumruğu
breast tissue göğüs dokusu
turkey breast hindi göğsü
breast augmentation meme büyütme
breast surgery meme ameliyatı
breast enlargement göğüs büyütme
breast exam meme muayenesi
breast cancer awareness meme kanseri bilinçlendirme
breast pain meme ağrısı
breast imaging meme görüntüleme
breast mass göğüs kütlesi
breast health meme sağlığı