cavity wall

cavity wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cavity wall oyuk duvar

cavity wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cavity wall insulation boşluklu duvar yalıtımı
wall cavity duvar boşluğu
cavity wall system kavite duvar sistemi
loft and cavity wall insulation çatı ve boşluklu duvar yalıtımı
cavity brick wall boşluk tuğla duvar
cavity stud wall oyuk damızlık duvar
cavity wall masonry boşluklu duvar duvarcılık
cavity in the wall duvardaki boşluk
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
abdominal cavity karın boşluğu
amniotic cavity amniyotik boşluk
axillary cavity aksiller boşluk
body cavity vücut boşluğu
buccal cavity ağız boşluğu
cavity boşluk
cavity block boşluk bloğu
cavity resonator boşluk rezonatörü
cleavage cavity bölünme boşluğu
cotyloid cavity kotiledoid kavite
cranial cavity kafatası boşluğu
intracranial cavity kafa içi boşluğu
lesser peritoneal cavity daha az periton boşluğu
meckel's cavity meckel boşluğu
medullary cavity medüller kavite
nasal cavity burun boşluğu
oral cavity ağız boşluğu
orbital cavity gözyuvası
pelvic cavity pelvik boşluk
pericardial cavity perikard boşluğu
peritoneal cavity periton boşluğu
pleural cavity plevral boşluk
pulp cavity hamuru boşluğu
resonant cavity rezonans boşluğu
segmentation cavity segmentasyon boşluğu
tension cavity gergi boşluğu
thoracic cavity göğüs boşluğu
trigeminal cavity trigeminal kavite
tympanic cavity kulak boşluğu
uterine cavity rahim boşluğu
glenoid cavity glenoid boşluğu
chest cavity göğüs boşluğu
cavity search boşluk arama
progressive cavity pump ilerici boşluk pompası