curtain wall

curtain wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
curtain wall perde duvar

curtain wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

glass curtain wall cam perde duvar
aluminium curtain wall alüminyum perde duvar
curtain wall products perde duvar ürünleri
glazed curtain wall camlı perde duvar
curtain wall facade perde duvar cephe
curtain wall framing perde duvar çerçeveleme
wall curtain duvar perdesi
curtain wall system perde duvar sistemi
curtain wall anchors perde duvar çapaları
58) curtain wall 58) perde duvar
curtain wall profile perde duvar profili
window curtain wall pencere perde duvar
curtain wall construction perde duvar yapımı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
act curtain perde perde
air curtain hava perdesi
bamboo curtain bambu perde
bring down the curtain perdeyi indir
cafe curtain cafe perde
contour curtain kontur perdesi
curtain perde
curtain call perde çağrısı
curtain lecture kadının yalnızken kocasını azarlaması
curtain line perde çizgisi
curtain raiser perde kaldırıcı
curtain shutter perde kepenk
curtain speech perde konuşması
curtain time perde zamanı
curtain-raiser perde kaldırıcı
curtain-twitcher perde-twitcher
dog curtain köpek perdesi
draw curtain perde çizmek
draw the curtain perdeyi çizmek
drop curtain asma sahne perdesi
fire curtain yangın perdesi
iron curtain demir perde
lace-curtain dantel perde
lift the curtain perdeyi kaldır
raise the curtain perdeyi kaldır
ring down the curtain on perdeyi kapat
safety curtain güvenlik perdesi
tableau curtain masa perdesi
water curtain su perdesi