fourth wall

fourth wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
fourth wall dördüncü duvar

fourth wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

break the fourth wall dördüncü duvarı kır
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
choroid tela of fourth ventricle dördüncü ventrikül koroid tela
eighty-fourth 84
fifty-fourth elli dördüncü
forty-fourth kırk dördüncü
fourth dördüncü
fourth amendment dördüncü değişiklik
fourth commandment dördüncü emir
fourth cranial nerve dördüncü kranial sinir
fourth dimension dördüncü boyut
fourth disease dördüncü hastalık
fourth estate dördüncü emlak
fourth heart sound dördüncü kalp sesi
fourth international dördüncü uluslararası
fourth of july dört temmuz
fourth position dördüncü pozisyon
fourth republic dördüncü cumhuriyet
fourth ventricle dördüncü ventrikül
fourth world dördüncü dünya
fourth-class dördüncü sınıf
medullary stria of fourth ventricle dördüncü ventrikülün medüller şeridi
ninety-fourth 94
roof of fourth ventricle dördüncü ventrikül çatısı
seventy-fourth 74
sixty-fourth altmışdördüncü
sixty-fourth note altmış dördüncü not
sixty-fourth rest altmış dördüncü dinlenme
thirty-fourth otuz dördüncü
twenty-fourth yirmi dördüncü
twenty-fourth amendment yirmi dördüncü değişiklik
fourth quarter dördüncü çeyrek
one fourth dörtte bir
fourth grade dördüncü sınıf
fourth assessment report dördüncü değerlendirme raporu
fourth largest dördüncü en büyük
in the fourth quarter dördüncü çeyrekte
fourth year dördüncü yıl
fourth world conference on women dördüncü dünya kadın konferansı
fourth century dördüncü yüzyıl
fourth party logistics dördüncü parti lojistiği
fourth floor dördüncü kat
the fourth kind dördüncü tür