hole in the wall

hole in the wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hole in the wall duvardaki delik

hole in the wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a hole in the wall duvarda bir delik
hole-in-the-wall eateries duvardaki delik
hole wall delikli duvar
hole in the wall restaurant duvar restoranında delik
hole on the wall duvardaki delik
hole in the bowel wall bağırsak duvarında delik
wall of hole delik duvarı
through a hole in the wall duvardaki bir delikten
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
a-hole bir delik
ace in the hole deliğe as
air hole hava deliği
beam hole kiriş deliği
black hole kara delik
black hole of calcutta kalküta'nın kara deliği
blind hole kör delik
bog hole bataklık deliği
bogey hole öfkeli delik
bogey-hole umacı delikli
bolt hole cıvata deliği
bolt-hole cıvata deliği
bung-hole tıkamak delikli
button-hole ilik
cat hole kedi deliği
coal hole kömür deliği
coronal hole koronal delik
culver hole menfez deliği
dene hole dene deliği
doughnut hole halka deliği
dry hole kuru delik
electron hole elektron deliği
f-hole f delikli
finger hole parmak deliği
five hole beş delik
floss hole cüruf deliği
funk hole korkak delik
hidey hole hidey deliği
hidey-hole hidey delikli
hidy-hole sizlere hidy delikli
hole delik
hole card delik kartı
hole in one bir delik
hole in the heart kalbinde delik