hit the wall

hit the wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
hit the wall duvara vur

hit the wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hit-no hit vurmak-vurmak
hit hard and hit early sert vur ve erken vur
hit hard hit early sert vurmak erken vurmak
hit a wall duvara çarpmak
hit a brick wall tuğla duvara çarpmak
have hit a wall duvara çarpmış
i have hit a wall bir duvara çarptım
we hit the wall duvara çarptık
hit any wall herhangi bir duvara çarp
have hit a brick wall bir tuğla duvara çarptım
had hit a wall bir duvara çarptı
i hit a wall duvara çarptım
hit brick wall isabet tuğla duvar
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
base hit temel vuruş
below the belt, hit kemerin altı
can't hit the broad side of a barn bir ahırın geniş tarafına varamazsınız
extra-base hit ekstra vuruş
hard hit, be sert vuruş
hard-hit sarsıntıya
hit vurmak
hit a snag bir vuruş yapmak
hit batsman vurucu topa vuran oyuncu
hit below the belt kemerin altına vur
hit between the eyes gözler arasında vurmak
hit bottom alt vurmak
hit for the cycle döngü için vurmak
hit it big büyük vur
hit it off vur
hit list en iyiler listesi
hit man vuran adam
hit off vurmak
hit on vurmak
hit on all cylinders tüm silindirlere çarptı
hit one where one lives birinin yaşadığı yere vurmak
hit one's stride bir adım atmak
hit or miss vur ya da ıskala
hit out vurmak
hit parade geçit töreni
hit squad isabet kadrosu
hit the books kitaplara vurmak
hit the bottle şişeye vur
hit the bricks tuğlaları çarp