ears are burning, one's

ears are burning, one's teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı