in one's mind's eye

in one's mind's eye teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı