cut off one's nose to spite one's face

cut off one's nose to spite one's face teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti

cut off one's nose to spite one's face terimi için benzer kelimeler ve anlamları

don't cut off your nose to spite your face yüzünüzü kızdırmak için burnunuzu kesmeyin
cut off your nose to spite your face yüzünü sinirlendirmek için burnunu kes
cut your nose off to spite your face yüzünü sinirlendirmek için burnunu kes
cutting off one's nose to spite one's face burnunu kesmek için birinin burnunu kesmek
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez
no skin off one's nose burnunun derisini almamış
skin off one's nose burnunu kırmak
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
nose to nose with burun burun
cut cut cut kes kes kes
down one's nose burnundan aşağı
follow one's nose birinin burnunu takip et
hold one's nose birisinin burnunu tut
keep one's nose clean burnunu temiz tutmak
keep one's nose to the grindstone burnunu değirmen taşına tut
look down one's nose at burnunun dibine bakmak
nose in a book, have one's bir kitapta burun varsa bir tane kullanın.
nose in the air, have one's havada burun, bir tane var
nose out of joint, have one's eklem dışarı burun, bir 's' var
nose to the grindstone, keep one's değirmen taşına burun, bir tane tut
not see beyond one's nose burnunun ötesinde göremiyorum
poke one's nose into burnunu sokmak
put one's nose out of joint burnunu eklemden çıkarmak
see beyond one's nose birinin burnunun ötesinde görmek
thumb one's nose başparmak bir burun
turn up one's nose birinin burnunu çevir
under one's nose burnunun altında
spite our face yüzümüze rağmen
spite your face yüzünü sıkmak
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
have one's work cut out for one birinin çalışmasını kesmesini istemek
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
, cutting off their noses to spite their faces. , yüzlerini sıkmak için burunlarını keserek.
bull's nose boğa 'nın burnu
parson's nose papaz burnu
pope's nose papanın burnu
put someone's nose out of joint birinin burnunu eklemden çıkarmak
rub someone's nose in it birinin burnunu ovalayın
put one off one's stride birini birinden kesmek