can't see beyond the end of one's nose

can't see beyond the end of one's nose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
can't see beyond the end of one's nose birinin burnunun sonunun ötesini göremez

can't see beyond the end of one's nose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

not see beyond one's nose burnunun ötesinde göremiyorum
see beyond one's nose birinin burnunun ötesinde görmek
cut off one's nose to spite one's face birinin yüzünü kesip atmak için birinin burnunu kesti
look beyond one's nose burnunun ötesine bak
nose to nose with burun burun
at one's wit's end bir anda & # x27; nin zekâsı
mind one's p's and q's aklına gelsin bir & # x27; s p & # x27; s ve q & # x27; s
if you can't beat 'em, join 'em & # x27; yenemezseniz, # # x27; em, katılabilirseniz
down one's nose burnundan aşağı
follow one's nose birinin burnunu takip et
hold one's nose birisinin burnunu tut
keep one's nose clean burnunu temiz tutmak
keep one's nose to the grindstone burnunu değirmen taşına tut
look down one's nose at burnunun dibine bakmak
no skin off one's nose burnunun derisini almamış
nose in a book, have one's bir kitapta burun varsa bir tane kullanın.
nose in the air, have one's havada burun, bir tane var
nose out of joint, have one's eklem dışarı burun, bir 's' var
nose to the grindstone, keep one's değirmen taşına burun, bir tane tut
poke one's nose into burnunu sokmak
put one's nose out of joint burnunu eklemden çıkarmak
skin off one's nose burnunu kırmak
thumb one's nose başparmak bir burun
turn up one's nose birinin burnunu çevir
under one's nose burnunun altında
eyes are bigger than one's stomach, one's gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük
foot in one's mouth, put one's birinin ağzına ayak, birinin ağzına koy
have one's heart in one's mouth birinin ağzında bir kalbe sahip olmak
heart in one's mouth, have one's birinin ağzında kalp var, birinin ağzında
play one's cards close to one's chest birinin göğsüne yakın bir kart oyna
put one's foot in one's mouth birinin ayağını birinin ağzına sokmak
put one's money where one's mouth is birinin parasını koyması
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
wear one's heart on one's sleeve birinin kolunu giymek
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
can't punch one's way out of a paper bag birini bir kağıt poşetten çıkarmayabilir
cutting off one's nose to spite one's face burnunu kesmek için birinin burnunu kesmek
beyond one's depth bir derinliğin ötesinde
beyond one's means birinin ötesinde
one on one -one on one bire bir
fo'c's'le fo & # x27; c & # x27; s & # x27; le
it takes a heap o' livin' in a house t' make it home bir yığın alır o & # x27; sürmen & # x27; bir evde t & # x27; eve döndür
nose end burun ucu
ball nose end mill bilyalı burun frezesi
nose end mill burun frezesi
ball nose end milling top burun ucu freze
bull's nose boğa 'nın burnu
don't cut off your nose to spite your face yüzünüzü kızdırmak için burnunuzu kesmeyin
parson's nose papaz burnu
pope's nose papanın burnu