it also became apparent

it also became apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
it also became apparent ayrıca belli oldu

it also became apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

became apparent görünür olmak
it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
it soon became apparent yakında belli oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became very apparent çok belirgin oldu
became apparent that belli oldu
became readily apparent kolayca belli oldu
became rapidly apparent hızla belli oldu
soon became apparent yakında belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
also apparent ayrıca belirgin
it was also apparent that ayrıca belliydi
is also apparent aynı zamanda belirgin
it has also been apparent ayrıca belli oldu
it is also apparent aynı zamanda belirgin
it also became ayrıca oldu
also became ayrıca oldu
it also became evident ayrıca belli oldu
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
it is apparent bu bariz
becomes apparent belirginleşir
is apparent belirgin
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
it becomes apparent belirginleşir
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin