apparent solar day

apparent solar day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
apparent solar day görünür güneş günü

apparent solar day terimi için benzer kelimeler ve anlamları

apparent solar time görünür güneş zamanı
solar solar power plant güneş güneş enerjisi santrali
integrated solar combined cycle solar plant entegre güneş kombine çevrim güneş santrali
mean solar day ortalama güneş günü
solar day güneş günü
day solar irradiance gün güneş ışınımı
day after day günden güne
day by day günden güne
day in, day out gün içeri
day to day günden güne
day-by-day günden güne
day-to-day günden güne
live from day to day günden güne yaşamak
day in day out gün dışarı gün
day in and day out gün ve gün dışarı
from day to day günden güne
on a day to day basis bir günden güne
day to day basis gün ve gün bazında
day-to-day business günlük iş
day to day operations günlük işlemler
day-to-day management günlük yönetim
day to day life günden güne yaşam
day a day gün gün
day-to-day work günlük işler
day-to-day activities günlük aktiviteler
day to day running günden güne koşu
day-to-day lives günlük yaşamlar
all day every day bütün gün her gün
day-to-day affairs günlük işler
day-to-day issues günlük sorunlar
day by day basis gün be gün
in the day to day günden güne
day to day care günlük bakım
on a day to day bir günden güne
day-to-day banking günlük bankacılık
day-to-day tasks günden güne görevler
day-to-day decisions günlük kararlar
day to day living günden güne yaşam
a day-to-day basis günlük olarak
day-to-day needs günlük ihtiyaçlar
day-to-day functioning günlük işleyiş
day-to-day responsibilities günlük sorumluluklar
day-to-day business operations günlük iş operasyonları
on day to day basis günden güne
day to day job günden güne iş
day-to-day administration günlük yönetim
living day to day günden güne yaşayan
day to day grind günden güne eziyet
day-to-day responsibility günlük sorumluluk
day-to-day supervision günlük denetim