apparent

apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
apparent bariz

apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
became apparent görünür olmak
it is apparent bu bariz
becomes apparent belirginleşir
is apparent belirgin
it became apparent belli oldu
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
it becomes apparent belirginleşir
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin
be apparent belirgin olmak
will become apparent belirginleşecek
will be apparent belirgin olacak
becoming apparent belirginleşmek
apparent density görünür yoğunluk
it became apparent that belli oldu ki
apparent authority görünür otorite
for no apparent reason bariz bir sebep olmadan
it was apparent belliydi
make apparent belirgin hale getirmek
were apparent belirgindi
clearly apparent açıkça görünür
apparent reason belirgin sebep
apparent good order belirgin iyi sipariş
apparent defects belirgin kusurlar
more apparent daha belirgin
in apparent good order açık bir şekilde
has become apparent belli oldu
less apparent daha az belirgin
clinically apparent klinik olarak belirgin
apparent consumption görünür tüketim
it is not apparent belli değil
not apparent belli değil
increasingly apparent giderek daha belirgin
become more apparent daha belirgin hale gelmek
it should be apparent belirgin olmalı