bariz

bariz teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bariz apparent

bariz terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bariz avowed
bariz blatant
bariz conspicuously
kendinden bariz self-avowed
bu bariz it is apparent
bariz seçim obvious choice
bu bariz it is evident
bariz olarak görülüyor ki it is evident that
bariz saygısızlık blatant disregard
bariz sebeplerden dolayı for obvious reasons
bariz bir sebep olmadan for no apparent reason
bariz zarar obvious damage
bariz görünüyor it seems obvious
bariz küçümseme blatant disdain
bariz işaretler obvious signs
açıkça bariz blatantly obvious
apaçık bariz glaringly obvious
bariz bir şekilde in obvious ways
bariz avantaj obvious advantage
bariz gerçek obvious fact
bariz ötesinde düşün think beyond the obvious
bariz fayda obvious benefit
açıkça bariz blatantly apparent
bariz kötüye kullanma blatant misuse
bariz kaptan captain obvious
bariz ifadesi statement of the obvious
bariz ırkçılık blatant racism
bariz soru obvious question
bariz bir seçim an obvious choice
bariz yol obvious way
bariz saygısızlık blatant disrespect
bariz fark obvious difference
bariz cevap the obvious answer
bariz adaletsizlik blatant injustice
bariz problem obvious problem
bariz aday obvious candidate
bariz potansiyel obvious potential
çok bariz too obvious
bariz meydan okuma blatant defiance
bariz olmaktan uzak far from obvious
bariz hale getirir makes it obvious
bariz endişe obvious concern
bariz ihmal obvious negligence
bariz boşluk obvious gap
bariz görünüyor it seems obvious that
bariz görünebilir it may seem obvious
bariz cinsiyetçilik blatant sexism
bariz kan obvious blood
bariz etkiler obvious impacts
bariz bir tane an obvious one