görünür büyüklük

görünür büyüklük teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
görünür büyüklük apparent magnitude

görünür büyüklük terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mutlak büyüklük absolute magnitude
büyüklük bigness
bolometrik büyüklük bolometric magnitude
büyüklük magnitude
büyüklük sırası order of magnitude
büyüklük taslamak patronise
büyüklük taslamak patronize
fotoelektrik büyüklük photoelectric magnitude
büyüklük kompleksi superiority complex
görsel büyüklük visual magnitude
büyüklük greatness
büyüklük emirleri orders of magnitude
toplam büyüklük overall size
kaba büyüklük sırası rough order of magnitude
tam büyüklük sheer magnitude
büyüklük sırası an order of magnitude
büyüklük ve şekil size and shape
büyüklük için çabalamak strive for greatness
büyüklük primi size premium
büyüklük emriyle by orders of magnitude
birkaç büyüklük sırası several orders of magnitude
göreceli büyüklük relative magnitude
iki büyüklük sırası two orders of magnitude
büyüklük derecesi magnitude rating
büyüklük sırası tahminleri order-of-magnitude estimates
büyüklük için mahkum destined for greatness
oran ve büyüklük rate and magnitude
fiziksel büyüklük physical magnitude
bir büyüklük sırası one order of magnitude
büyüklük için for greatness
aynı büyüklük sırası same order of magnitude
büyüklük size large
büyüklük artışı increase in magnitude
mütevazı büyüklük modest magnitude
büyük büyüklük great magnitude
düşük büyüklük low magnitude
birkaç büyüklük emriyle by several orders of magnitude
yeterli büyüklük ample size
mevcut büyüklük current magnitude
genel büyüklük overall magnitude
büyüklük şirketi size company
böyle büyüklük such magnitude
yüksek büyüklük high magnitude
küresel büyüklük global magnitude
üç büyüklük sırası three orders of magnitude
geniş parasal büyüklük broad monetary aggregate
büyüklük grant size
yeterli büyüklük adequate size
ölçülen büyüklük measured magnitude
büyüklük büyümesi size growth