apparent magnitude

apparent magnitude teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
apparent magnitude görünür büyüklük

apparent magnitude terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolute magnitude mutlak büyüklük
bolometric magnitude bolometrik büyüklük
magnitude büyüklük
order of magnitude büyüklük sırası
photoelectric magnitude fotoelektrik büyüklük
visual magnitude görsel büyüklük
visual-magnitude görsel şiddetindeki
orders of magnitude büyüklük emirleri
rough order of magnitude kaba büyüklük sırası
sheer magnitude tam büyüklük
an order of magnitude büyüklük sırası
by orders of magnitude büyüklük emriyle
several orders of magnitude birkaç büyüklük sırası
relative magnitude göreceli büyüklük
two orders of magnitude iki büyüklük sırası
magnitude earthquake büyük deprem
magnitude rating büyüklük derecesi
order-of-magnitude estimates büyüklük sırası tahminleri
moment magnitude moment büyüklüğü
rate and magnitude oran ve büyüklük
physical magnitude fiziksel büyüklük
one order of magnitude bir büyüklük sırası
in magnitude büyük oranda
same order of magnitude aynı büyüklük sırası
increase in magnitude büyüklük artışı
modest magnitude mütevazı büyüklük
great magnitude büyük büyüklük
low magnitude düşük büyüklük
by several orders of magnitude birkaç büyüklük emriyle
moment magnitude scale moment büyüklüğü ölçeği
current magnitude mevcut büyüklük
overall magnitude genel büyüklük
of this magnitude bu büyüklükten
magnitude of change değişimin büyüklüğü
such magnitude böyle büyüklük
high magnitude yüksek büyüklük
global magnitude küresel büyüklük
three orders of magnitude üç büyüklük sırası
measured magnitude ölçülen büyüklük
broad orders of magnitude geniş kapsamlı siparişler
lesser magnitude daha az büyüklük
small magnitude küçük büyüklük
orders of magnitude higher büyüklük emirleri
four orders of magnitude dört büyüklük sırası
magnitude estimation büyüklük tahmini
many orders of magnitude birçok büyüklük sırası
magnitude stars büyüklük yıldızlar
of great magnitude çok büyük
first magnitude ilk büyüklük
rough order magnitude kaba büyüklük