became very apparent

became very apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
became very apparent çok belirgin oldu

became very apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

became apparent görünür olmak
it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
it soon became apparent yakında belli oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became apparent that belli oldu
became readily apparent kolayca belli oldu
became rapidly apparent hızla belli oldu
soon became apparent yakında belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
it also became apparent ayrıca belli oldu
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
very apparent çok belirgin
it is very apparent çok belirgin
was very apparent çok belirgindi
very much apparent çok belirgin
is very apparent çok belirgin
it was very apparent çok belirgindi
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
became very popular çok popüler oldu
became very ill çok hasta oldu
became very clear çok netleşti
became very close çok yaklaştı
became very friendly çok dost oldu
it became very clear çok netleşti
became very important çok önemli oldu
i became very happy çok mutlu oldum
he became very famous çok ünlü oldu
it became very difficult çok zor oldu
became very emotional çok duygusal hale geldi
became very familiar çok tanıdık oldu
became very good çok iyi oldu
i became very thirsty çok susadım
became very strong çok güçlü oldu
became very successful çok başarılı oldu
became very insular çok insular oldu
became very unpopular çok popüler oldu
became very frustrated çok sinirli oldu
became very çok oldu
i became very aware çok farkında oldum
became very worried çok endişelendi
became very tired çok yorgun oldu