became rapidly apparent

became rapidly apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
became rapidly apparent hızla belli oldu

became rapidly apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

became apparent görünür olmak
it became apparent belli oldu
it became apparent that belli oldu ki
it soon became apparent yakında belli oldu
quickly became apparent çabuk belli oldu
it soon became apparent that yakında belli oldu
became more apparent daha belirgin hale geldi
became very apparent çok belirgin oldu
became apparent that belli oldu
became readily apparent kolayca belli oldu
soon became apparent yakında belli oldu
later became apparent daha sonra belirgin oldu
it quickly became apparent that hızlıca belli oldu
the matter became apparent mesele belli oldu
became more and more apparent gittikçe daha belirgin hale geldi
as it became apparent göründüğü gibi
it also became apparent ayrıca belli oldu
became painfully apparent acı verici bir hal aldı
became less apparent daha az belirgin oldu
rapidly hızla
rapidly advancing juvenile periodontitis hızla ilerleyen genç periodontitis
rapidly changing hızla değişiyor
rapidly growing hızla büyüyor
rapidly evolving hızla gelişen
rapidly expanding hızla genişleyen
rapidly changing world hızla değişen dünya
rapidly increasing hızla artıyor
rapidly developing hızla gelişen
rapidly deployed hızla konuşlandırıldı
rapidly changing environment hızla değişen ortam
rapidly emerging hızla ortaya çıkıyor
rapidly rising hızla yükseliyor
very rapidly hızlı bir şekilde
rapidly growing market hızla büyüyen pazar
growing rapidly hızla büyüyen
rapidly approaching hızla yaklaşıyor
rapidly developing economies hızla gelişen ekonomiler
has grown rapidly hızla büyüdü
rapidly declining hızla azalan
rapidly developing countries hızla gelişen ülkeler
rapidly growing population hızla büyüyen nüfus
most rapidly en hızlı
rapidly accelerating hızla hızlanan
as rapidly as possible mümkün olduğu kadar çabuk
quite rapidly oldukça hızlı
rapidly dividing cells hücreleri hızla bölen
too rapidly çok hızlı
grow rapidly hızlı gelişen
rapidly changing market hızla değişen pazar
spread rapidly hızla yayıldı