becomes apparent

becomes apparent teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
becomes apparent belirginleşir

becomes apparent terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it becomes apparent belirginleşir
it becomes apparent that belli oluyor ki
it soon becomes apparent yakında belli olur
becomes more apparent daha belirgin hale gelir
only becomes apparent sadece görünür
this becomes apparent bu belirginleşir
as becomes apparent göründüğü gibi
a gap becomes apparent bir boşluk belirginleşir
conflict becomes apparent çatışma belirginleşir
subsequently becomes apparent daha sonra belirginleşir
becomes apparent only sadece belirginleşir
it becomes immediately apparent hemen görünür
apparent bariz
apparent candlepower belirgin mum gücü
apparent horizon görünür ufuk
apparent magnitude görünür büyüklük
apparent movement belirgin hareket
apparent solar day görünür güneş günü
apparent temperature görünür sıcaklık
apparent time görünür zaman
apparent wind görünür rüzgar
heir apparent veliaht
non-apparent olmayan belirgin
become apparent belirginleşmek
readily apparent kolayca görünür
became apparent görünür olmak
it is apparent bu bariz
is apparent belirgin
it became apparent belli oldu
apparent power görünür güç
it is apparent that belli ki
immediately apparent hemen görünür
was apparent belliydi
are apparent belirgin
apparent from belirgin
be apparent belirgin olmak
will become apparent belirginleşecek
will be apparent belirgin olacak
becoming apparent belirginleşmek
apparent density görünür yoğunluk
it became apparent that belli oldu ki
apparent authority görünür otorite
for no apparent reason bariz bir sebep olmadan
it was apparent belliydi
make apparent belirgin hale getirmek
were apparent belirgindi
clearly apparent açıkça görünür
apparent reason belirgin sebep
apparent good order belirgin iyi sipariş
apparent defects belirgin kusurlar