masonry wall

masonry wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
masonry wall duvar duvar

masonry wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

concrete masonry wall beton duvar duvar
masonry shear wall duvar kesme duvar
cavity wall masonry boşluklu duvar duvarcılık
exterior masonry wall dış duvar duvar
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
masonry duvarcılık
masonry cement duvarcılık çimentosu
concrete masonry beton duvar
masonry bit duvarcılık
masonry work duvarcılık işleri
masonry drill duvarcılık tatbikatı
masonry construction duvarcılık inşaatı
concrete masonry unit beton duvar ünitesi
masonry block duvar bloğu
brick masonry tuğla duvarcılık
masonry drill bit duvarcılık matkap ucu
masonry veneer duvar kaplama
rubble masonry moloz duvarcılık
ashlar masonry taş duvarcılık
unit masonry birim duvarcılık
masonry units duvar üniteleri
masonry structure duvarcılık yapısı
masonry anchor duvarcılık çapa
reinforced masonry güçlendirilmiş duvarcılık
masonry building duvarcılık inşaatı
confined masonry kapalı duvarcılık
masonry saw duvarcılık testeresi
masonry mortar duvar harcı
masonry products duvarcılık ürünleri
solid masonry sağlam duvarcılık
masonry arch duvar kemer
masonry chimney duvar bacaları
unreinforced masonry güçlendirilmemiş duvarcılık
exposed masonry maruz duvarcılık
masonry paint duvar boyası
masonry dam duvar barajı
concrete block masonry beton blok duvarcılık
smooth masonry pürüzsüz duvarcılık
craft masonry zanaat duvarcılık
masonry blade duvar bıçağı
masonry surface duvarcılık yüzeyi
structural masonry yapısal duvarcılık
masonry substrates duvarcılık substratları