concrete masonry wall

concrete masonry wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
concrete masonry wall beton duvar duvar

concrete masonry wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

concrete masonry beton duvar
concrete masonry unit beton duvar ünitesi
concrete block masonry beton blok duvarcılık
aerated concrete masonry gaz beton duvarcılık
3.3. concrete masonry 3.3. beton duvar
concrete and masonry structures beton ve duvar yapıları
masonry and concrete duvarcılık ve beton
reinforced concrete masonry betonarme duvarcılık
autoclaved aerated concrete masonry otoklav gaz beton duvarcılık
concrete masonry brick beton duvar tuğlası
masonry wall duvar duvar
masonry shear wall duvar kesme duvar
cavity wall masonry boşluklu duvar duvarcılık
exterior masonry wall dış duvar duvar
concrete wall beton duvar
concrete shear wall beton perde duvar
concrete block wall beton blok duvar
reinforced concrete wall betonarme duvar
concrete wall panel beton duvar paneli
concrete retaining wall beton istinat duvarı
solid concrete wall katı beton duvar
concrete tilt wall beton duvar
concrete wall beam beton duvar kirişi
concrete parapet wall beton korkuluk duvarı
precast concrete wall units prekast beton duvar üniteleri
solid wall of concrete betonun sağlam duvarı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
masonry duvarcılık
masonry cement duvarcılık çimentosu
masonry bit duvarcılık
masonry work duvarcılık işleri
masonry drill duvarcılık tatbikatı
masonry construction duvarcılık inşaatı
masonry block duvar bloğu
brick masonry tuğla duvarcılık
masonry drill bit duvarcılık matkap ucu
masonry veneer duvar kaplama
rubble masonry moloz duvarcılık
ashlar masonry taş duvarcılık
unit masonry birim duvarcılık
masonry units duvar üniteleri
masonry structure duvarcılık yapısı
masonry anchor duvarcılık çapa