concrete block masonry

concrete block masonry teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
concrete block masonry beton blok duvarcılık

concrete block masonry terimi için benzer kelimeler ve anlamları

concrete masonry beton duvar
concrete masonry unit beton duvar ünitesi
concrete masonry wall beton duvar duvar
aerated concrete masonry gaz beton duvarcılık
3.3. concrete masonry 3.3. beton duvar
concrete and masonry structures beton ve duvar yapıları
masonry and concrete duvarcılık ve beton
reinforced concrete masonry betonarme duvarcılık
autoclaved aerated concrete masonry otoklav gaz beton duvarcılık
concrete masonry brick beton duvar tuğlası
masonry block duvar bloğu
masonry block construction duvar blok inşaatı
concrete block beton blok
concrete block wall beton blok duvar
block of concrete beton blok
hollow concrete block içi boş beton blok
concrete block paving beton blok döşeme
concrete cinder block beton kül bloku
concrete thrust block beton itme bloğu
lightweight concrete block hafif beton blok
thrust block concrete itme blok betonu
concrete hollow block beton boşluklu blok
vibrated concrete block titreşimli beton blok
concrete paving block beton parke taşı
concrete block plants beton blok tesisleri
concrete block making plant beton blok üretim tesisi
concrete block construction beton blok yapımı
block concrete blok beton
a concrete block beton blok
concrete tower block beton kule bloğu
concrete block building beton blok yapımı
a block of concrete bir beton blok
on a block-by-block basis blok bazında
masonry duvarcılık
masonry cement duvarcılık çimentosu
masonry wall duvar duvar
masonry bit duvarcılık
masonry work duvarcılık işleri
masonry drill duvarcılık tatbikatı
masonry construction duvarcılık inşaatı
brick masonry tuğla duvarcılık
masonry drill bit duvarcılık matkap ucu
masonry veneer duvar kaplama
rubble masonry moloz duvarcılık
ashlar masonry taş duvarcılık
unit masonry birim duvarcılık
masonry units duvar üniteleri
masonry structure duvarcılık yapısı
masonry anchor duvarcılık çapa
reinforced masonry güçlendirilmiş duvarcılık