masonry chimney

masonry chimney teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
masonry chimney duvar bacaları

masonry chimney terimi için benzer kelimeler ve anlamları

chimney baca
chimney breast baca göğsü
chimney cap baca kapağı
chimney corner baca köşesi
chimney piece şömine parçası
chimney place baca yeri
chimney pot baca kabı
chimney rock baca taşı
chimney stack baca yığını
chimney swallow baca yutmak
chimney sweep baca temizleyicisi
chimney swift baca hızlı
chimney wheel baca tekerleği
chimney-pot hat baca kapları
lamp chimney lamba baca
chimney flue baca borusu
chimney sweeping baca süpürme
chimney starter baca başlangıç
chimney hood baca davlumbazı
chimney draught baca taslağı
chimney fire baca yangını
smoke like a chimney baca gibi duman
chimney liner baca astarı
solar chimney güneş baca
stack chimney baca yığını
chimney shaft baca mili
chimney effect baca etkisi
fireplace chimney şömine baca
chimney drain baca tahliyesi
chimney balloon baca balonu
chimney cowl baca kukuletası
smokes like a chimney baca gibi içiyor
sweep chimney süpürme bacası
chimney room baca odası
brick chimney tuğla baca
charcoal chimney kömür baca
up the chimney bacaya kadar
chimney damper baca damperi
glass chimney cam baca
next to the chimney baca yanında
chimney stoves baca sobaları
chimney smoke baca dumanı
ventilation chimney havalandırma bacası
factory chimney fabrika baca
smoking chimney sigara baca
down the chimney bacadan aşağı
come down the chimney bacadan aşağı inmek
roof chimney çatı baca
chimney-shelf baca-raf
chimney suction baca emme