after facelift

after facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
after facelift facelift sonrası

after facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
after after 24 hours has elapsed 24 saat geçtikten sonra
print after after sonra yazdır
one after the other after birbiri ardına
after sonra
after a fashion moda sonrası
after a sort bir sıralamadan sonra
after a while bir süre sonra
after all hepsinden sonra
after all's said and done hepsinden sonra, söylenen ve yapılan
after hours saatler sonra
after mast direkten sonra
after one's own heart birinden sonra kendi kalbi
after the fact ondan sonra
after-dinner yemekten sonra
after-effect ikincil etki
after-hours saatler sonra
after-party partiden sonra
after-ripening sonrası olgunlaşma
after-run sonrası dönemde
after-school okuldan sonra
ask after sonra sor
day after day günden güne
don't lock the stable door after the horse has been stolen at çalındıktan sonra ahır kapısını kilitlemeyin
fore-and-after ön ve sonrası
inquire after sonra sormak
keep after sonra tutmak
live happily ever after sonsuza dek mutlu yaşa
lock the barn door after the horse has bolted at cıvatalandıktan sonra ahır kapısını kilitleyin
look after ilgilenmek
make after sonra yap
morning after ertesi gün