facelift incision

facelift incision teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facelift incision facelift insizyonu

facelift incision terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
incision kesik
incision biopsy insizyon biyopsisi
surgical incision cerrahi insizyon
stab incision bıçak kesiği
midline incision orta hat kesi
incision site kesi yeri
skin incision cilt insizyonu
incision and drainage insizyon ve drenaj
incision line kesi hattı
make an incision kesik yapmak
single incision tek kesi
transurethral incision of the prostate prostatın transüretral insizyonu
releasing incision kesi bırakma
pfannenstiel incision pfannenstiel insizyonu
incision care kesi bakımı
mini-incision mini insizyon
small incision küçük kesi
keyhole incision anahtar deliği insizyonu
clear corneal incision kornea kesi temizleyin
incision area kesi alanı
bikini incision bikini insizyonu
an incision to remove kaldırmak için bir kesi
through the incision kesiden
chest incision göğüs kesi
spread the incision kesiyi yaymak
incision pain kesi ağrısı
sternal incision sternal kesi
abdominal incision karın insizyonu
transverse incision enine kesi
abdominal midline incision abdominal orta hat kesi
opening of the incision insizyonun açılması