yüz germe ameliyatı

yüz germe ameliyatı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
yüz germe ameliyatı facelift surgery

yüz germe ameliyatı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

yüz germe facelift
yüz germe operasyonu face lift operation
yüz germe facial lift
yüz germe a face lift
anlık yüz germe instant face lift
yüz germe lift facial
cerrahi olmayan yüz germe non-surgical facelift
yüz germe sıkılaştırma face lifting tightening
yüz germe veya ritidektomi face lift or rhytidectomy
derin düzlem yüz germe deep plane face lift
doğal yüz germe natural face lift
yüz feminizasyon ameliyatı facial feminization surgery
yüz estetik ameliyatı facial plastic surgery
yüz estetik ameliyatı facial cosmetic surgery
yüz yüz hundred and hundred
yüz t yüz face t face
tam yüz ve yarım yüz full face and half face
yarım ön yüz veya tam yüz hava half facepiece or fullface air
bir milyon dokuz yüz dokuz bin üç yüz otuz one million nine hundred nine thousand three hundred thirty
yüz dokuz yüz yetmiş altı hundred nine hundred and seventy- six
yüz yetmiş beş bin üç yüz one hundred and seventy-five thousand three hundred
beş yüz dokuz bin dokuz yüz seksen five hundred nine thousand nine hundred eighty
iki yüz elli bin yüz elli two hundred fifty thousand one hundred fifty
iki yüz yirmi dokuz bin, beş yüz otuz üç two hundred twenty nine thousand, five hundred thirty three
sekiz yüz elli bin beş yüz eight hundred fifty thousand five hundred
sekiz yüz seksen beş bin altı yüz yirmi e eight hundred eighty five thousand six hundred and twenty e
marka germe brand stretching
çarmıha germe crucifixion
çarmıha germe crucifixion thorn
germe reseptörü stretch receptor
germe kursu stretching course
germe tensioning
germe noktalı tuck-point
germe stretching
cilt germe skin tightening
germe cihazı tensioning device
göz germe eye lift
göğüs germe breast lift
önceden germe pretensioning
sonrası germe post-tensioning
germe vidası tensioning screw
kendimi germe stretching myself
germe oranı stretch ratio
hedefleri germe stretching objectives
germe hedefleri stretching targets
germe titreşimi stretching vibration
ön germe pre-stretch
germe sistemi tensioning system
gerçeği germe stretching the truth
için germe stretching for