facelift surgery

facelift surgery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facelift surgery yüz germe ameliyatı

facelift surgery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
ambulatory surgery ayaktan cerrahi
aseptic surgery aseptik cerrahi
bellybutton surgery göbek deliği ameliyatı
closed surgery kapalı cerrahi
coronary bypass surgery koroner bypass ameliyatı
cosmetic surgery kozmetik cerrahi
in utero surgery utero ameliyatında
keyhole surgery anahtar deliği ameliyatı
laser surgery lazer ameliyatı
lasik surgery lasik ameliyatı
molecular surgery moleküler cerrahi
neuro-oncology surgery nöro-onkoloji ameliyatı
open heart surgery açık kalp ameliyatı
open-heart surgery açık kalp ameliyatı
oral surgery ağız cerrahisi
orthognathic surgery ortognatik cerrahi
plastic surgery plastik cerrahi
reconstructive surgery rekonstrüktif cerrahi
spare-part surgery yedek parça ameliyatı
surgery cerrahlık
tree surgery ağaç ameliyatı
major surgery büyük ameliyat
elective surgery elektif cerrahi
bypass surgery bypass ameliyatı
heart surgery kalp ameliyatı
bariatric surgery bariatrik cerrahi
undergo surgery ameliyat olmak
brain surgery beyin ameliyatı
outpatient surgery ayakta tedavi
spinal surgery spinal cerrahi
open surgery açık ameliyat