total facelift

total facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
total facelift toplam facelift

total facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
total assets minus total liabilities toplam varlıklar eksi toplam borçlar
congenital total lipodystrophy konjenital total lipodistrofi
sum total toplamı
total genel toplam
total allergy syndrome total alerji sendromu
total aphasia toplam afazi
total bases toplam üs
total body hypothermia toplam vücut hipotermisi
total communication toplam iletişim
total depravity toplam ahlaksızlık
total eclipse tam güneş tutulması
total fighting toplam dövüş
total football toplam futbol
total heat toplam ısı
total hyperopia toplam hipermetropi
total impulse toplam dürtü
total internal reflection toplam iç yansıma
total joint arthroplasty toplam eklem artroplastisi
total lung capacity toplam akciğer kapasitesi
total ophthalmoplegia toplam oftalmopleji
total parenteral nutrition toplam parenteral beslenme
total quality management toplam kalite yönetimi
total recall toplam hatırlama
total serialism toplam seriizm
total transfusion toplam transfüzyon
grand total genel toplam
total assets toplam varlık
total amount toplam tutar
in total toplamda
total cost of ownership toplam sahip olma maliyeti
total equity toplam sermaye