facelift model

facelift model teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
facelift model facelift modeli

facelift model terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
model-by-model basis model bazında model
generalized mixed model model genelleştirilmiş karma model modeli
make, model, model year yap, model, model yılı
bread-and-butter model ekmek ve tereyağı modeli
demonstration model gösteri modeli
economic model ekonomik model
einstein model einstein modeli
floor model kat modeli
fluid mosaic model sıvı mozaik modeli
friedmann model friedmann modeli
model model
model t model t
model theory model teorisi
model-t model-t
new model army yeni model ordusu
physics model fizik modeli
pre-model ön model
role model rol model
standard model standart model
watson-crick model watson-crick modeli
quark model kuark modeli
business model iş modeli
pricing model fiyatlandırma modeli
utility model faydalı model
delivery model teslimat modeli
model year model yılı
top model top model
make and model marka ve model
governance model yönetim modeli
computer model bilgisayar modeli
model number model numarası