lower facelift

lower facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
lower facelift daha düşük facelift

lower facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
get lower and lower aşağı inmek
lower lower-middle-income countries düşük alt-orta gelirli ülkeler
getting lower and lower azalan ve azalan
lower-lower-middle-income country alt-alt-orta gelirli ülke
depressor muscle of lower lip alt dudaktaki depresif kas
lower alt
lower airway alt hava yolu
lower apsis alt apsis
lower austria alt avusturya
lower bound alt sınır
lower burrell alt çapak
lower california alt kaliforniya
lower canada alt kanada
lower canada rebellion düşük kanada isyanı
lower case küçük harf
lower chamber alt bölme
lower chinook alt chinook
lower criticism düşük eleştiri
lower deck alt güverte
lower depths düşük derinlikler
lower east side alt doğu tarafı
lower egypt alt mısır
lower extremity alt ekstremite
lower fungus alt mantar
lower hold alt tutuş
lower house alt ev
lower hutt alt kulübe
lower klamath lake alt klamath gölü
lower lakes alt göller
lower mast alt direk
lower merion alt kat