needed facelift

needed facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
needed facelift gerekli facelift

needed facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
needed gerekli
well-needed iyi gerekli
as needed ihyaç olduğu gibi
if needed gerekirse
much needed çok gerekli
is needed gereklidir
are needed ihtiyaç vardır
where needed ihtiyaç duyulan yerde
it is needed bu gerekli
badly needed gerçekten ihtiyaç
as-needed basis ihtiyaç halinde
needed for ihtiyaç var
not needed gerekli değil
will be needed ihtiyaç olacak
i needed ihtiyacım vardı
on an as needed basis ihtiyaç duyulduğunda
action needed ihtiyaç duyulan eylem
no longer needed artık gerek yok
urgently needed acilen gerekli
may be needed gerekli olabilir
what is needed ihtiyaç duyulan şey
would be needed gerekli olacak
desperately needed umutsuzca ihtiyaç duyulan
whenever needed gerektiğinde
was needed ihtiyaç vardı
sorely needed şiddetle gerekli
as often as needed gerektiği kadar
time needed gerekli zaman
critically needed kritik olarak gerekli
as needed for için gerektiği gibi
number needed to treat tedavi etmek için gerekli sayı