underwent a facelift

underwent a facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
underwent a facelift bir facelift geçirdi

underwent a facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
underwent hastaya
underwent surgery ameliyat oldu
underwent changes değişiklik yapıldı
he underwent geçirdi
patients underwent hastalar
each underwent her biri
underwent a transformation bir dönüşüm geçirdi
underwent a process bir süreç geçirdi
underwent renovations tadilat yapıldı
she underwent surgery ameliyat oldu
underwent training eğitim aldı
underwent treatment tedavi uygulandı
i underwent geçirdim
i underwent surgery ameliyat oldum
underwent a surgery ameliyat oldu
he underwent surgery ameliyat oldu
the patient underwent hasta yapıldı
underwent medical examination tıbbi muayene yapıldı
underwent imaging görüntüleme yapıldı
they underwent geçirdiler
underwent an inspection inceleme yapıldı
underwent a transition geçiş yapıldı
underwent early erken geçirilmiş
underwent torture işkence gördü
underwent selection seçim yapıldı
underwent transplantation nakil yapıldı.
underwent an audit denetimden geçti
underwent major changes büyük değişiklikler geçirdi
underwent an expansion genişleme geçirildi
underwent emergency surgery acil ameliyat geçirdi
that underwent bu yapıldı