liquid facelift

liquid facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
liquid facelift sıvı facelift

liquid facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
liquid-liquid chromatography sıvı-sıvı kromatografisi
liquid-liquid extraction sıvı-sıvı çıkarma
liquid-liquid sıvı-sıvı
liquid-liquid extractor sıvı-sıvı çıkarıcı
absorb liquid components with liquid-binding material. sıvı bağlayıcı maddeleri olan sıvı bileşenleri emer.
liquid sıvı
liquid air sıvı hava
liquid asset sıvı varlık
liquid compass sıvı pusula
liquid crystal likit kristal
liquid ecstasy sıvı ecstasy
liquid fire sıvı ateş
liquid glass sıvı cam
liquid gold sıvı altın
liquid measure sıvı ölçümü
liquid oxygen sıvı oksijen
liquid paraffin sıvı parafin
liquid petrolatum sıvı vazelin
liquid propellant sıvı yakıt
liquid protein sıvı protein
liquid storax sıvı storax
liquid x sıvı x
liquid-crystal display sıvı kristal ekran
saturated liquid doymuş sıvı
gas-liquid chromatography gaz-sıvı kromatografisi
liquid assets likit varlıklar
clear liquid temiz sıvı
liquid crystal display sıvı kristal ekran
washing up liquid sıvıyı yıkamak
liquid tight sıvı geçirmez
liquid petroleum gas sıvı petrol gazı