major facelift

major facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
major facelift büyük facelift

major facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
mini facelift mini facelift
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
canis major canis major
company sergeant major şirket çavuş
drum major bando şefi
major majör
major agglutinin majör aglütinin
major axis ana eksen
major barbara binbaşı barbara
major duodenal papilla majör duodenal papilla
major element ana unsur
major epilepsy majör epilepsi
major general tümgeneral
major histocompatibility complex ana histouyumluluk kompleksi
major hysteria majör histeri
major key ana anahtar
major leaguer majör leaguer
major medical büyük tıbbi
major mitchell majör mitchell
major mode ana mod
major order ana sipariş
major orders büyük siparişler
major party büyük parti
major penalty büyük ceza
major piece ana parça
major planet ana gezegen
major premise ana öncül
major prophet büyük peygamber
major salivary gland majör tükürük bezi
major scale ana ölçek
major seminary büyük seminer
major seventh chord majör yedinci akor
major sublingual duct ana dilaltı kanalı