earth science

earth science teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth science yer bilimi