earth science

earth science teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth science yer bilimi

earth science terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
earth and space science yer ve uzay bilimleri
earth system science dünya sistem bilimi
environmental earth science çevre dünya bilimi
earth and atmospheric science dünya ve atmosfer bilimi
earth science week yer bilimleri haftası
earth environmental science dünya çevre bilimi
earth system science center yer sistemi bilim merkezi
national research institute for earth science and disaster p ulusal yer bilimleri ve afet araştırma enstitüsü
earth and physical science dünya ve fiziksel bilimler
earth science data. yer bilimleri verileri.
the earth science curriculum yer bilimleri müfredatı
marine-earth science deniz-dünya bilimi
chemistry physics and earth science kimya fiziği ve yer bilimleri
earth system science partnership dünya sistem bilimi ortaklığı
bachelor of science in computer science bilgisayar bilimlerinde bilim lisans
bachelor of science degree in computer science bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesi
master of science degrees in computer science bilgisayar bilimi yüksek lisans derecesi
science and social science citation indices bilim ve sosyal bilimler alıntı endeksleri
science and social science bilim ve sosyal bilim
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak
earth almond yeryüzü badem
earth art dünya sanatı
earth auger dünya burgu
earth closet toprak dolabı
earth day dünya günü
earth inductor compass toprak indüktör pusulası
earth lodge dünya köşkü
earth mother toprak ana
earth mover dünya taşıyıcı
earth pillar dünya ayağı
earth resources technology satellite dünya kaynakları teknolojisi uydusu
earth return dünya dönüşü
earth sign dünya işareti
earth smoke yer dumanı
earth station yer istasyonu
earth tone toprak tonu
earth tongue dünya dili
earth up toparlanmak
earth wave dünya dalgası
earth wax toprak mumu