sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth terimi için benzer kelimeler ve anlamları

vermiculite or diatomaceous earth vermikülit veya iki atomlu toprak
sand or diatomaceous earth. kum veya iki atomlu toprak.
diatomaceous earth silisli toprak
diatomaceous earth filter iki atomlu toprak filtresi
diatomaceous earth filtration iki atomlu toprak filtrasyonu
inert diatomaceous earth etkisiz iki atomlu toprak
diatomaceous silisli
vermiculite vermikülit
perlite and vermiculite perlit ve vermikülit
vermiculite board vermikülit kurulu
perlite-vermiculite perlit-vermikülit
exfoliated vermiculite pul pul dökülmüş vermikülit
absorb in vermiculite vermikülitle absorbe etmek
vermiculite perlite vermikülit perlit
vermiculite fill vermikülit dolgusu
sand dumps and sand borrows kum döküntüleri ve kum ödünçleri
earth and sand dünya ve kum
sand earth kum dünya
sand or earth kum veya toprak
dry sand or earth kuru kum veya toprak
e.g. dry sand or earth örneğin. kuru kum veya toprak
spill with sand or earth kum veya toprakla doldurun
brain sand beyin kumu
build on sand kum üzerine inşa
bury one's head in the sand kafasını kuma gömmek
foundry sand döküm kumu
have one's head in the sand kafasında bir tane var
head in the sand kuma kafa
hide one's head in the sand birinin kafasını kuma gizle
oil sand yağ kumu
sand kum
sand bar kum çubuğu
sand bluestem kum kuşu
sand castle kumdan kale
sand chair kum sandalye
sand colic kum kolik
sand crab kum yengeç
sand crack kum çatlağı
sand cricket kum kriket
sand dab kum dab
sand dollar kum dolar
sand eel kum yılan balığı
sand flea kum pire
sand fly kum sineği
sand grouse kum tavuğu
sand hopper kum hazne
sand jack kum krikosu
sand lance kum mızrağı
sand leek kum pırasa
sand lily kum zambak