earth lodge

earth lodge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth lodge dünya köşkü

earth lodge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from lodge to lodge köşkü köşkü
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
henry cabot lodge henry cabot köşkü
lodge loca
medicine lodge ilaç kulübesi
motor lodge motor lodge
sweat lodge ter köşkü
lodge an appeal temyiz başvurusu yapmak
lodge a complaint şikayet etmek
hunting lodge av kulübesi
lodge a claim talepte bulunmak
ski lodge kayak emniyeti
eco-lodge ekolojik tesis
lodge with dayanmak
mountain lodge dağ kulubesi
lodge in yerleştirmek
lodge claims tazminat talepleri
safari lodge safari köşkü
lodge appeals temyiz başvurusu
fishing lodge balıkçı evi
game lodge oyun kulübesi
lodge complaints şikayette bulunmak
masonic lodge masonik köşkü
porter's lodge taşıyıcı
lodge at misafir etmek
lodge an application başvuruda bulunmak
community lodge topluluk köşkü
shooting lodge atıcılık
lodge a request talepte bulunmak
lodge room misafir odası
lodge money para yatırmak
wine lodge wine lodge
jungle lodge orman köşkü
forest lodge orman evi
lodge deposits lodge mevduat
a lodge bir lodge
boutique lodge butik köşkü
lodge a protest protesto yapmak
lodge a security güvenlik sağlamak
lodge a grievance şikayet etmek
main lodge main lodge
lodge an objection itiraz etmek
name of lodge köşkün adı
porter lodge porter lodge
beaver lodge beaver lodge
lodge a complaint with şikayet etmek
lodge a transfer transfer yapmak
wilderness lodge vahşi lodge
lodge against karşı koymak
lodge a guarantee garanti vermek