earth day

earth day teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth day dünya günü