earth mover

earth mover teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth mover dünya taşıyıcı

earth mover terimi için benzer kelimeler ve anlamları

first mover ilk taşıyıcı
mover taşıyıcı
mover and shaker taşıyıcı ve sarsıcı
people mover insanlar taşıyıcı
prime mover römork
unmoved mover taşınmaz nakliyeci
unmoved-mover unmoved-taşıyıcı
first mover advantage ilk hamle avantajı
air mover hava taşıyıcı
early mover erken taşıyıcı
market mover pazar değiştirici
mover advantage taşıyıcı avantajı
automated people mover otomatik insanlar taşıyıcı
furniture mover mobilya taşıyıcı
early mover advantage erken hamle avantajı
primary mover birincil taşıyıcı
free mover ücretsiz taşıyıcı
second mover ikinci taşıyıcı
a first mover ilk kişi
a mover and shaker bir taşıyıcı ve çalkalayıcı
main mover ana taşıyıcı
light mover ışık taşıyıcı
automated people mover system otomatik insan taşıma sistemi
people mover system insanlar taşıyıcı sistemi
a first-mover advantage ilk hamle avantajı
mover request taşıyıcı isteği
mover of the resolution çözünürlük taşıyıcısı
free mover mobility serbest hareketlilik hareketliliği
first-mover firms ilk nakliyat firmaları
a professional mover profesyonel bir taşıyıcı
first-mover-risk ilk taşıyıcı riskli
sheet mover sac taşıyıcı
m mover several m taşıyıcı birkaç
accorded only to the mover sadece nakliyeciye verildi
mover ready taşıyıcı hazır
as first mover ilk taşıyıcı olarak
mover's advantage taşıyıcının avantajı
mover drive mover drive
mover for u senin için taşıyıcı
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak