earth smoke

earth smoke teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth smoke yer dumanı

earth smoke terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
american smoke tree amerikan duman ağacı
big smoke büyük duman
cape smoke pelerin dumanı
chain-smoke sigaranın birini söndürmeden diğerini yakmak
frost smoke don dumanı
no smoke without fire, there's yangısız duman yok, orada & # x27; s
put that in your pipe and smoke it onu borunun içine koy ve iç
sea smoke deniz dumanı
secondhand smoke ikinci el sigara
sidestream smoke yan duman
smoke duman
smoke and mirrors duman ve aynalar
smoke bomb sis bombası
smoke chamber duman odası
smoke detector duman dedektörü
smoke dome duman kubbesi
smoke out dumanlamak
smoke pot esrar içmek
smoke screen duman ekranı
smoke shelf duman rafı
smoke shop duman dükkanı
smoke tree duman ağacı
smoke-dried tütsülenmiş
smoke-dry duman kuru
smoke-eater duman yiyici
smoke-filled room duman dolu oda
smoke-screen duman ekran
there's no smoke without fire yangın olmadan hiç duman yok
where there's smoke dumanın olduğu yerde
where there's smoke there's fire orada duman var duman
go up in smoke tüttürmek
smoke weed ot iç
smoke alarm duman alarmı
smoke free sigara içmek serbest
tobacco smoke tütün dumanı
smoke point duman noktası
wood smoke odun dumanı
environmental tobacco smoke çevresel tütün dumanı
acrid smoke yanık duman
smoke damper duman damperi
cigarette smoke sigara içmek
smoke hood duman davlumbazı
black smoke siyah duman
puff of smoke sigaranın dumanı
exhaust smoke egzoz dumanı
smoke test sigara testi
liquid smoke sıvı duman
do you smoke sigara içer misiniz
up in smoke duman içinde