earth art

earth art teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth art dünya sanatı

earth art terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
art for art's sake sanat için sanat aşkına
art for art's sake sanat için sanat aşkına
l'art pour l'art sanat, sanat, sanat
art for art sake sanat aşkına sanat
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak
earth almond yeryüzü badem
earth auger dünya burgu
earth closet toprak dolabı
earth day dünya günü
earth inductor compass toprak indüktör pusulası
earth lodge dünya köşkü
earth mother toprak ana
earth mover dünya taşıyıcı
earth pillar dünya ayağı
earth resources technology satellite dünya kaynakları teknolojisi uydusu
earth return dünya dönüşü
earth science yer bilimi
earth sign dünya işareti
earth smoke yer dumanı
earth station yer istasyonu
earth tone toprak tonu
earth tongue dünya dili
earth up toparlanmak
earth wave dünya dalgası
earth wax toprak mumu
earth, evolution of dünya, evrimi
earth-color toprak rengi
earth-god toprak tanrısı
earth-goddess toprak tanrıça
earth-grazer toprak zampara
earth-mother toprak ana
earth-shattering dünyayı sarsan
ends of the earth, the dünyanın uçları
four corners of the earth, the dünyanın dört bir yanı
friends of the earth dünyanın arkadaşları
fuller's earth dolgunun toprağı
heavy earth ağır dünya
infusorial earth ateşsiz dünya
like nothing on earth dünyadaki hiçbir şey gibi
magnetic field of the earth dünyanın manyetik alanı