earth station

earth station teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth station yer istasyonu

earth station terimi için benzer kelimeler ve anlamları

sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
land earth station kara yer istasyonu
ship earth station gemi yer istasyonu
mobile earth station mobil yer istasyonu
earth station hub yer istasyonu göbeği
earth station coordination yer istasyonu koordinasyonu
earth station operator yer istasyonu operatörü
small earth station küçük yer istasyonu
station-to-station istasyon karşı istasyon
from station to station istasyondan istasyona
generating station or sub station üreten istasyon veya alt istasyon
railway station and coach station tren istasyonu ve otobüs istasyonu
alkaline earth alkalin toprak
alkaline-earth metal toprak alkali metal
barbados earth barbados dünya
black earth kara dünya
bone earth kemik toprağı
brown earth kahverengi dünya
diatomaceous earth silisli toprak
down to earth gerçekçi
down-to-earth gerçekçi
earth toprak
earth almond yeryüzü badem
earth art dünya sanatı
earth auger dünya burgu
earth closet toprak dolabı
earth day dünya günü
earth inductor compass toprak indüktör pusulası
earth lodge dünya köşkü
earth mother toprak ana
earth mover dünya taşıyıcı
earth pillar dünya ayağı
earth resources technology satellite dünya kaynakları teknolojisi uydusu
earth return dünya dönüşü
earth science yer bilimi
earth sign dünya işareti
earth smoke yer dumanı
earth tone toprak tonu
earth tongue dünya dili
earth up toparlanmak
earth wave dünya dalgası
earth wax toprak mumu
earth, evolution of dünya, evrimi
earth-color toprak rengi
earth-god toprak tanrısı
earth-goddess toprak tanrıça
earth-grazer toprak zampara
earth-mother toprak ana
earth-shattering dünyayı sarsan
ends of the earth, the dünyanın uçları