earth resources technology satellite

earth resources technology satellite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth resources technology satellite dünya kaynakları teknolojisi uydusu

earth resources technology satellite terimi için benzer kelimeler ve anlamları

china-brazil earth resources satellite çin-brezilya toprak kaynakları uydusu
satellite earth stations uydu yer istasyonu
earth satellite yeryüzü uydusu
artificial earth satellite yapay dünya uydusu
earth exploration satellite service dünya keşif uydu servisi
satellite earth antenna uydu toprak anteni
earth's satellite yerküre uydusu
satellite resources uydu kaynakları
satellite orbit resources uydu yörünge kaynakları
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
satellite technology uydu teknolojisi
satellite-based technology uydu tabanlı teknoloji
satellite-mapping technology uydu haritalama teknolojisi
earth's resources dünya kaynakları
earth resources dünya kaynakları
the earth's natural resources dünyanın doğal kaynakları
resources of the earth yerin kaynakları
sustainable use of earth's natural resources. dünyanın doğal kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı.
earth's mineral resources dünya'nın mineral kaynakları
information technology resources bilgi teknolojisi kaynakları
technology resources teknoloji kaynakları
acceptable use of technology resources teknoloji kaynaklarının kabul edilebilir kullanımı
information and technology resources bilgi ve teknoloji kaynakları
human resources in sciences and technology bilim ve teknolojide insan kaynakları
communications satellite iletişim uydusu
digital satellite system dijital uydu sistemi
direct broadcast satellite doğrudan yayın uydusu
fixed satellite sabit uydu
hipparchus satellite suaygırı uydu
hunter-killer satellite avcı-katil uydu
international telecommunications satellite organization uluslararası telekomünikasyon uydu organizasyonu
meteorological satellite meteorolojik uydu
navigational satellite seyir uydusu
nucleolar satellite nükleolar uydu
reconnaissance satellite keşif uydusu
satellite uydu
satellite abscess uydu apsesi
satellite broadcasting uydu yayını
satellite cell uydu hücresi
satellite chromosome uydu kromozomu
satellite city satellite city
satellite dish uydu anteni
satellite dish aerial uydu anteni
satellite dna uydu dna
satellite navigation uydu seyir sistemi
satellite navigation system uydu seyir sistemi
satellite station uydu istasyonu
shepherd satellite çoban uydu
synchronous meteorological satellite senkron meteorolojik uydu
tracking and data relay satellite izleme ve veri aktarım uydusu