earth auger

earth auger teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth auger dünya burgu