earth inductor compass

earth inductor compass teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
earth inductor compass toprak indüktör pusulası

earth inductor compass terimi için benzer kelimeler ve anlamları

inductor indüktör
choke inductor şok indüktörü
air core inductor hava çekirdekli indüktör
core inductor çekirdek indüktör
power inductor güç indüktörü
filter inductor filtre indüktörü
limiting inductor sınırlayıcı indüktör
sand, earth, vermiculite or diatomaceous earth kum, toprak, vermikülit veya iki atomlu toprak
beam compass ışın pusulası
bow compass yay pusulası
box the compass pusulayı kutula
compass pusula
compass card pusula kartı
compass course pusula kursu
compass deviation pusula sapması
compass deviation card pusula sapma kartı
compass north pusula kuzey
compass plane pusula düzlemi
compass plant pusula fabrikası
compass rafter pusula çırpıcı
compass rose pusula gülü
compass saw pusula testeresi
compass window yuvarlak kemerli pencere
dry compass kuru pusula
liquid compass sıvı pusula
magnetic compass manyetik pusula
mariner's compass denizci pusulası
moral compass ahlaki pusula
pole compass kutup pusulası
prismatic compass prizmatik pusula
radio compass radyo pusulası
sky compass gökyüzü pusulası
spirit compass ruh pusulası
surveyor's compass sörveyörün pusulası
vernier compass sürmeli pusula
wet compass ıslak pusula
compass heading pusula başlığı
compass bearing pusula yatağı
gyro compass gyro pusulası
digital compass dijital pusula
compass points pusula noktaları
compass direction pusula yönü
compass needle pusula iğnesi
electronic compass elektronik pusula
compass swing pusula salıncak
steering compass direksiyon pusulası
compass error pusula hatası
narrow compass dar pusula
internal compass iç pusula
guiding compass yol gösterici pusula