earth inductor compass

earth inductor compass teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı