galactic latitude

galactic latitude teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic latitude galaktik enlem

galactic latitude terimi için benzer kelimeler ve anlamları

from latitude to latitude enlemden enleme
active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
celestial latitude göksel enlem
ecliptic latitude ekliptik enlem
latitude enlem
mean latitude ortalama enlem
parallel of latitude enlem paralel
geocentric latitude jeosantrik enlem
geodetic latitude jeodezik enlem
wide latitude geniş enlem
mid-latitude orta enlem
latitude and longitude enlem ve boylam
great latitude büyük enlem
decision latitude karar enlemi
more latitude daha fazla enlem
degree of latitude enlem derecesi
give latitude enlem vermek
broad latitude geniş enlem
longitude and latitude boylam ve enlem
minute of latitude enlem dakikası
north latitude kuzey enlem
middle latitude orta enlem
has latitude enlemi var
degree latitude derece enlem
longitude and latitude coordinates boylam ve enlem koordinatları